انواع شیرین کننده ها

مواد اولیه مورد استفاده در شیرین کننده ها


Showing all 4 results

آسپارتام

دکستروز

سوربات پتاسیم(ضدکپک)

گلوکز